Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů poskytovaná dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“)

 

1. Správce osobních údajů

 

Jiří Fechtner, IČO 67195431, DIČ CZ5808141031 sídlem Mánesova 749, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81, email: fechtner@centrum.cz, tel: 737 15 54 77 dále jen „správce či provozovatel internetového obchodu“ Vás tímto v souladu s čl. 12 obecného nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

Provozovatel internetového obchodu se jakožto správce osobních údajů, zavazuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a v souladu s obecným nařízením.

 

2. Kategorie subjektů údajů a rozsah zpracovávaných osobních údajů

 

Provozovatel internetového obchodu zpracovává osobní údaje následujících kategorií subjektů osobních údajů:

 

 • zákazníci internetového obchodu

 • dodavatelé zboží a služeb

 • další osoby, které jsou ve smluvním vztahu ke správci

   

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

3. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování u jednotlivých kategorií subjektů údajů

 

U všech kategorií subjektů osobních údajů jsou zpracovávány správcem následující osobní údaje:

 

 • jméno,

 • příjmení,

 • titul,

 • datum narození,

 • telefonní číslo a faxové číslo, pokud je užíváno

 • e-mailová adresa,

 • údaje o bydlišti či sídle a doručovací adrese

 • bankovní spojení

 • údaje o chování subjektu osobních údajů při návštěvě internetového obchodu (tj. informace o zakoupeném zboží, údaje o prohlížených produktech a další aktivitě)

   

4. Zdroje osobních údajů

 

Správce získává osobní údaje následujícím způsobem:

 

 • údaje poskytnuté přímo subjeky osobních údajů (zákazníky) při vytváření objednávky, při registraci do internetového obchodu a při kontaktování internetového obchodu.

 • údaje získané prostřednictvím cookies pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb, pokud subjekt osobních údajů povolil jejich ukládání a souhlasil s jejich užíváním.

 

5. Účel zpracování, právní základ zpracování a doba zpracování u jednotlivých kategorií subjektů osobních údajů

 

 • zákazníci 

  • účelem zpracování osobních údajů je zejména plnění smlouvy mezi správcem a zákazníkem (tj. dodání zboží), dále mohou být osobní údaje této kategorie subjektů osobních údajů zpracovávány za účelem marketingu, ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), za účelem vedení archivnictví na základě zákona, plnění zákonných povinností ze strany správce (tj. ekonomická a daňová činnost atd.)

  • právním základem zpracování je zejména čl. 6 odst. 1 b) obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kdy poskytování osobních údajů je smluvní povinností zákazníka, která vyplývá z uzavřené smlouvy, dále pak čl. 6 odst. 1 a) obecného nařízení, kdy subjekt osobních údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, dále připadá v úvahu ještě právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1 c) obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a zpracování dle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

  • osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o smluvním vztahu, po dobu platnosti smluvního vztahu se zákazníkem a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), obecného nařízení atd.

   

 • dodavatelé zboží a služeb

  • účelem zpracování osobních údajů je plnění uzavřené smlouvy včetně jednání o smluvním vztahu, dále mohou být osobní údaje této kategorie subjektů osobních údajů zpracovávány za účelem ochrany práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), za účelem vedení archivnictví na základě zákona, plnění zákonných povinností ze strany správce (tj. ekonomická a daňová činnost atd.)

  • právním základem zpracování je zejména čl. 6 odst. 1 b) obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytování právních služeb a poskytování osobních údajů je povinností klienta, která vyplývá z uzavřené smlouvy o poskytování osobních údajů, dále připadá v úvahu ještě právní základ zpracování dle čl. 6 odst. 1 c) obecného nařízení, neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje a zpracování dle čl. 6 odst. 1 f) obecného nařízení, kdy je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce

  • osobní údaje jsou zpracovávány po dobu jednání o smluvním vztahu, následně po dobu platnosti smluvního vztahu s dodavatelem a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů), obecného nařízení atd.

Poskytování osobních údajů subjekty osobních údajů (vyjma pro marketingové účely) je smluvním požadavek, subjekt osobních údajů má povinnost požadované osobní údaje uvést. Pokud tyto osobní údaje nebudou subjektem osobních údajů uvedeny, není možné ze strany správce ve vztahu k subjektu osobních údajů plnit zákonné a smluvní povinnosti.

 

6. Kategorie příjemců osobních údajů

 

Správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který pro správce zpracovává osobní údaje pro účely a způsobem, který stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován souhlas, předává správce osobní údaje zpracovatelům pouze v případě, že jsubjekt osobních údajů souhlas udělil. Zpracovatelům předává správce pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které správce využívá, patří:

 

 • dopravci (Direct Parcel Distribution CZ s. r. o. , Česká pošta, s.p.)

 • zprostředkovatelé on-line marketingu (Google LLC, Facebook, Inc., Seznam.cz, a.s. Heureka Shopping s.r.o.)

 • poskytovatalé internetového obchodu (Shoptet s.r.o.)

 • orgány veřejné moci

 

7. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování a ani k profilování. Zpracovávané osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí.

 

 

8. Práva subjektů údajů

 

Subjekt údajů má následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům - toto právo znamená, že subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 • Právo na opravu – toto právo znamená, že subjekt osobních údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 • Právo na výmaz - toto právo vyjadřuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá.

 • Právo na omezení zpracování – toto právo znamená, že subjekt osobních údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt osobních údajů právo kdykoli vznést námitku.

 • Právo na přenositelnost údajů – toto právo dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektů údajů nejsou zpracovávány na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře subjekt osobních údajů potvrzuje, že se seznámil s informacemi o ochraně osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

Seznámení s těmito informacemi potvrzuje subjekt osobních údajů zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře.

Toto prohlášení je také veřejně přístupné na internetových stránkách správce.