Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD

  1. Všeobecná ustanovení
  2. Uživatelský účet 
  3. Uzavření kupní smlouvy 
  4. Placení a dodání zboží
  5. Odstoupení od smlouvy
  6. Práva z vadného plnění a záruka
  7. Dopravní podmínky, poštovné
  8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Tento nákupní řád upravuje v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávajícím je fyzická osoba Jiří Fechtner, se sídlem Mánesova 749, 391 81, Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí II, IČ: 67195431, DIČ: CZ5808141031, podnikají dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.luzkoviny-shop.cz.

 Ustanovení odchylná od nákupního řádu je možné sjednat v kupní smlouvě, odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními nákupního řádu.

 Ustanovení nákupního řádu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Zákazníkem internetového obchodu je kupující. Pro účely tohoto nákupního řádu a v souladu s platnou právní úpravou se rozlišuje kupující na kupujícího, který je spotřebitelem a kupujícího, který je podnikatelem.

 Kupující, který je spotřebitelem, je každý člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tj. osoba, které nakupuje výrobky nebo služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který je podnikatelem, je každý člověk, který nakupuje zboží nebo služby za účelem podnikání s tímto zbožím nebo službami.  Kupující, který je podnikatelem, je také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na internetové stránce www.luzkoviny-shop.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Zjistí-li prodávající dodatečně po uzavření smlouvy chybu v údajích uvedených kupujícím, je oprávněn tuto chybu sám odstranit. Je-li chyba v údajích tak zásadní, že neumožňuje přijetí objednávky, tak prodávající nepovažuje kupní smlouvu zauzavřenou.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její uskutečnění.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající je oprávněn zrušit uživatelský účet kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách www.luzkoviny-shop.cz vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za podmínek dohodnutých či uvedených v tomto nákupním řádu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení prodávajícího kupujícímu o uskutečnění objednávky. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a nákupním řádem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem a že s ním souhlasí.

Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu prodávajícího se může lišit od skutečného vzhledu zboží či případně lišit v balení.

Na internetových stránkách obchodu jsou obsaženy informace o zboží společně s popisem jejich hlavních vlastností a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny vč. daně z přidané hodnoty platné v ČR. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách obchodu. Dojde-li ke změně ceny v průběhu uzavírání kupní smlouvy, je smluvní strana oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, musí však tento úkon učinit nejpozději v den následující po uzavření kupní smlouvy, jinak se kupní smlouva považuje za uzavřenou za podmínek, za nichž došlo k přijetí objednávky. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na stránkách internetového obchodu platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy, náklady, které vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, si kupující hradí sám.

Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována v souladu s právními předpisy, s údaji kupujícího je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a není přístupná třetím stranám. Prodávající není povinen sdělovat kupujícímu či třetím osobám žádné archivované údaje s výjimkou, kdy mu to ukládají právní předpisy.

4. Placení a dodání zboží

Základním způsobem provedení platby je platba v hotovosti při předání zboží kupujícímu, případně též možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Platby v hotovosti jsou přípustné pouze v rozsahu, v jakém je umožňují platné právní předpisy. V případě, že kupující zvolí platbu předem, prodávající vyčká s odesláním zboží až do splnění povinnosti kupujícího provést platbu. Provedením platby se rozumí připsání celé částky dle kupní smlouvy na účet prodávajícího. V případě, že si kupující zvolí platbu předem, je mu automaticky vystavena zálohová faktura.

Společně s cenou za zakoupené zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu i náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, platí pro dopravné ceník uvedený v bodě 7. nákupního řádu prodávajícího zveřejněný v okamžiku uzavírání kupní smlouvy.

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě platby převodem na účet prodávajícího je kupující povinen vždy uvádět variabilní symbol. Kupující odpovídá za řádnou identifikaci své platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.

Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (např. zboží je vyprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít, a to v den avizovaný prodávajícím nebo přepravcem jako poslední možný den k předání zboží, v opačném případě bude zboží zasláno nazpět prodávajícímu, který ho kupujícímu opětovně zašle pouze po vzájemné dohodě a to na náklady kupujícího.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci.

Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do pěti pracovních dnů. Ve výjimečných případech, pokud není zboží skladem či se jedná o zboží objednané na zakázku, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn.

5. Odstoupení od smlouvy

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodávajícího ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží.

Projev vůle o odstoupení od smlouvy je kupující, který je spotřebitelem, povinen zaslat nejpozději 14. den po převzetí zboží na následující adresu prodávajícího Mánesova 749, Veselí nad Lužnicí, PSČ: 39181 či na adresu elektronické pošty prodávajícího fechtner@centrum.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto nákupního řádu se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od zaslání projevu vůle směřujícímu k odstoupení od smlouvy prodávajícímu a to na tuto adresu prodávajícího: Mánesova 749, Veselí nad Lužnicí, PSČ: 39181. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí kupující, který je spotřebitelem, v rámci odstoupení od smlouvy vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí nést známky použití, musí být nepoškozené a kompletní.

Peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu budou kupujícímu, který je spotřebitelem, vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na účet kupujícího a to do 14 dnů od obdržení projevu vůle o odstoupení od smlouvy kupujícího, který je spotřebitelem, nejdříve však po obdržení vráceného zboží ze strany kupujícího.

Byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží; zboží není kompletní nebo bylo poškozeno) je kupující povinen prokazatelně chybějící hodnotu nahradit v penězích.

Nárok na úhradu újmy vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení peněz za zboží.

Kupující, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu tj. zboží vyrobeného na zakázku.

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím kdykoli do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě kupující nemá právo zboží převzít a stane-li se tak, je povinen ho vrátit. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to způsobem určeným kupujícím za podmínky, že má ve svém držení zboží.

6. Práva z vadného plnění a záruka

Práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

Kupující, který je spotřebitelem, může uplatnit práva z vadného plnění v záruční době v délce trvání 24 měsíců. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Je-li zjištěno poškození, vyhotoví nebo podepíše kupující záznam o poškození, ze kterého musí být zřejmé, v čem bylo kupujícím poškození shledáno a tento záznam musí být doručen v písemné podobě prodávajícímu. Je-li nepochybné, že za poškození nenese kupující odpovědnost, prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat, nejde-li o kupujícího, který je spotřebitelem.

Záruční doba a práva z ní vyplývající se pro kupující, kteří jsou podnikateli, uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak.

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího na adrese Mánesova 749, Veselí nad Lužnicí, PSČ 39181 nebo na adrese elektronické pošty fechtner@centrum.cz.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

7. Dopravní podmínky, poštovné

 Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Kurýrní služba *

100.00 Kč

Osobní vyzvednutí zboží *

0.00 Kč

 

Ve Veselí nad Lužnicí po předchozí domluvě na tel. čísle 737 15 54 77 nebo e-mailem.

 

Pro zásilky nad 3000.00 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

 

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Převodem z účtu

0.00 Kč

 

V hotovosti při os. vyzvednutí

0.00 Kč

 

Dobírkou - kurýr

30.00 Kč

Dodací lhůta je do 5 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně tyto oznámit přepravci. Faktura (daňový doklad) je pak přiložena v označeném balíku.

8. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou a poštovní adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou a poštovní adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 

9. Závěrečná ustanovení

Tento nákupní řád platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Znění nákupního řádu může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčená práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění nákupního řádu.

Stane-li se některé ustanovení nákupního řádu neplatným nebo neúčinným, použije se namísto takovéhoto ustanovení, jehož smysl se takovémuto ustanovení nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny především dohodou a pokud dohoda nebude možná, budou spory řešeny výhradně podle práva České republiky a příslušnými soudy České republiky. K projednání sporů je místně příslušný soud podle sídla prodávajícího.

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje prodávající, že s mimosoudní stížností se kupující, který je spotřebitelem, může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. 

Platné od 01.06.2018